หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2565 การรับนักเรียนมาทำฟัน ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
12 ม.ค. 2565 การใช้งาน VDO Laryngoscope งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
12 ม.ค. 2565 การป้องกันภาวะ LAST ( Last Anesthetic Systemic Toxicity ) งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
26 ม.ค. 2565 การเตรียมเครื่องมือช่วยแพทย์ทำผ่าตัด ( Carpal Tunnel release ) นพ.กันตภพ งานผ่าตัด คุณชนัญธิดา ไมนา  
21 ม.ค. 2565 การเตรียมเครื่องมือผ่าตัดทำหัตถหาร Tracheostomy งานผ่าตัด คุณนงนุช บุญมี  
25 ม.ค. 2565 การเตรียมอุปกรณ์ทำหัตถการ gastroscope งานผ่าตัด คุณนงนุช บุญมี  
30 ธ.ค. 2564 การเก็บข้อมูล DATA SET งานแผนงานและประเมินผล คุณบุณยทรรศน์ เหล่าเขตกิจ  
28 ธ.ค. 2564 การตรวจรับเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณสุกัญญา ปิ่นงาม  
16 พ.ย. 2564 การออกเอกสารทำฟันปลอม UC+อปท ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณพิมพ์วลัย ฤทธิ์พรหม  
22 พ.ย. 2564 แนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง