สธ. วอนคนไทยอย่าเมินหลัก “สวม - ห่าง - ล้าง” เกราะเหล็กป้องกันโควิด 19 ระยะยาว

           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ยึดหลักสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ สร้างเกราะป้องกันให้กับตนเอง พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการทำความสะอาดส้วมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ตลอดจนยังคงให้ผู้ใช้บริการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ย้ำเตือนประชาชนยังต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อเนื่องโดยขอให้ยึดหลัก “สวม – ห่าง - ล้างมือ” คือ สวม : ต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน หากรู้สึกไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง  แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เจ็บป่วยสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ โดยสามารถป้องกันได้ถึง 54-59 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเพียงพอสำหรับคนทั่วไปที่ใช้ในพื้นที่แออัด หรือในแหล่งชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมากรวมตัวกัน  ห่าง :  ยังคงเน้นมาตรการระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่คนหนาแน่น และ ล้าง : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งผลการวิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่กับน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และทางเดินหายใจ เช่น หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ได้ถึง 1 ใน 3 รวมทั้งยังคงต้องคุมเข้มการล้างทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดเสี่ยงสัมผัสบ่อยด้วย เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 
           “แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และพร้อมเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชุดแรกจากเซี่ยงไฮ้จำนวน 41 คน เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วตั้งแต่ต้นทาง แต่สำหรับประชาชนและสถานประกอบการรวมถึงผู้ให้บริการในประเทศไทยยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากการประเมินตนเองของสถานประกอบการประเภทที่พักผ่านแพลตฟอร์ม Thaistopcovid พบว่า ร้อยละ 91.89 ดำเนินการได้ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมี  วันหยุดยาวทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เดินทาง โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อย เพื่อลดเสี่ยงโรคโควิด 19 ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น ส่วนประชาชนยังคงต้อง CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 21 ตุลาคม 2563
ที่มา : สำนักสารนิเทศ สป.สธ.

ห้องประชุมมุกมณีสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องระบบคุณภาพโรงพยาบาล โดย ทพญ. พิมพา
ตั้งแต่  29 ก.ย. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      29 ก.ย. 2565   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมมรกตงานมุทิตาจิต
ตั้งแต่  23 ก.ย. 2565   เวลา 12.00 น.
ถึง      23 ก.ย. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมรกตประชุมคืนข้อมูล อ.ตะพานหิน
ตั้งแต่  19 ก.ย. 2565   เวลา 08.30 น.
ถึง      19 ก.ย. 2565   เวลา 14.30 น.
ห้องประชุมมรกตสหกรณสัญจร
ตั้งแต่  16 ก.ย. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      16 ก.ย. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุมวิชาการ ZOOM Palliative Care
ตั้งแต่  15 ก.ย. 2565   เวลา 08.30 น.
ถึง      15 ก.ย. 2565   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 1063 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา