โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมผ่านจิตอาสาแทน

ห้องประชุมมรกตสหกรณสัญจร
ตั้งแต่  16 ก.ย. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      16 ก.ย. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  29 ส.ค. 2565   เวลา 15.00 น.
ถึง      29 ส.ค. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมรกตประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนนำ อสม.โรค NCD
ตั้งแต่  29 ส.ค. 2565   เวลา 08.30 น.
ถึง      29 ส.ค. 2565   เวลา 16.25 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อ
ตั้งแต่  22 ส.ค. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      22 ส.ค. 2565   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมเพทายตึกผู้ป่วยนอก
ตั้งแต่  15 ส.ค. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      15 ส.ค. 2565   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 1063 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา